934553639    info@hemisferi.cat     


LES AACC A L'ESCOLA


L’atenció que cal que l’escola doni quan es detecta un nen o adolescent amb aacc és bàsica i primordial per dos motius: Per una banda, permet assegurar la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes i per altra, permet previndre o abordar possibles problemes motivacionals, personals o socials.

Es ben documentat que el 60% d’alumnes dotats d’aacc rendeixen per sota de les seves possibilitats i el 30%, fracassen escolarment. Son dades que de cap manera ens poden deixar indiferents i que donen lloc a la reflexió sobre el nostre sistema educatiu.

D’entrada els nens amb aacc inicien amb entusiasme l’escola, ja que són hàbils aprenen, estan motivats per molts temes, els hi agraden els projectes complexes i ambiciosos... quan la motivació cau, apareix el desinterés per l’aprenentatge escolar, els hàbits de treball són pobres, participen de les activitats sense esforç i acaben per fracassar. Aquest és el recorregut en els casos que un noi amb aacc acaba per fracassar escolarment.

La Normativa actual que marca les directrius en l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats a Catalunya, la podeu trovar a la RESOLUCIÓ ENS/1543/2013 de 10 de juliol de 2013. Per tal de consultar­la podeu entrar aqui

Les modalitats bàsiques de resposta educativa son: L’agrupament, la flexibilització curricular o acceleració i els programes d’enriquiment. Aquestes són les mesures bàsiques que conformen el Programes Individualitzats dels alumnes amb aacc.

L’agrupament implica agrupar als alumnes atenent principalment a les seves capacitas i per tant promoure el treball per competències. La flexibilització o acceleració implica escolaritzar a l’alumne en un curs superior al que correspon per edat. Els programes d’enriquiment impliquen canvis d’aspectes organitzatius o metodològics dirigits tant a punts forts o a carències de l’alumne i sempre impliquen una prèvia compactació curricular. Es a dir, els programes d’enriquiment han de ser entesos com projectes que l’alumne fa en contes d’altres feines que fan la resta dels seus companys, i no com un a més a més.

Quan cal consultar? Hi ha vegades en que la intervenció és urgent, ja que la desmotivació o els problemes de conducta o emocionals fa que el nen o adolescent estigui patint. Són senyals d’aquesta urgència la falta d’interès, la queixa repetida d’avorrir­se a l’aula, l’oblit continuat dels deures, la disminució de la participació a classe, el poc entusiasme davant les activitats escolars, l’absentisme escolar, els bloquejos en els exàmens, la manca d’hàbits d’estudi o desorganització del material escolar, els problemes de conducta a l’aula, la baixa autoestima i la manca de seguretat personal i emocional, o la poca relació amb els companys o aïllament social.

Al mes de gener de 2013 el departament d’Ensenyament de la Generalitat ha publicat un document que recull un protocol per la detecció i actuació a les escoles “GUIA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER ALUMNES AMB AACC”

    Política de privacitat        Avís legal